مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

توانمندسازی منابع انسانی
فاطمه اسلامیه و مهشید دارابیگی
با مقدمه: دکتر اصغر شریفی

تهران: آثار فکر

T.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 10:10 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 10:4 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

یادگیری سازمانی، تفکر نوین مدیران هزاره سوم
فاطمه اسلامیه و محمد حاج پیروزبخت
با مقدمه: دکتر اصغر شریفی

تهران: آثار فکر

Y.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 9:57 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، هوشنگ شريفي نمين

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 900 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 269 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه سبک­های تفکر «استرنبرگ» مشتمل بر 24 سوال در سه بعد اجرایی، قانونگذار و قضاوتگر در مقیاس هفت گزینه­ای، پرسشنامه سبک­های یادگیری «کلب» مشتمل بر 12 سوال در چهار بعد یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق‌یابنده در مقياس چهار گزينه­اي و پرسشنامه خلاقيت «عابدي» مشتمل بر 60 سوال در چهار بعد سيالي، ابتكار، انعطاف­پذيري و بسط در مقياس سه گزينه­اي بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه‌ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 81/0 و 83/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف، t تک گروه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان داد که سبک تفکر غالب بیشتر دانشجویان، تفکر قانونگذار و سبک یادگیری آنها، یادگیری واگرا است. همچنین دانشجویان مورد مطالعه، گرایش زیادی به بروز خلاقیت دارند و رابطه معناداري بين سبکهای تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها وجود دارد. در نهایت اینکه، به ترتیب مولفه­های سبک تفکر قضاوتی، سبک یادگیری همگرا، سبک تفکر قانونگذار، سبک تفکر اجرایی، سبک یادگیری واگرا و در نهایت سبک یادگیری انطباق یابنده پیش­بینی کننده­های مناسبی برای خلاقیت دانشجویان می­باشند.

کلید واژه‌ها: سبک­های تفکر، سبک‌های یادگیری، خلاقیت.

منبع: اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. خرداد 93. دانشگاه تهران.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 7:52 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 


تاثیر آموزش بر میزان پایبندی به کُدها و استانداردهای اخلاق حرفه­‌ای

(مورد مطالعه: مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش بر میزان پایبندی به کُدها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علّی (مقایسه‌ای) با طرح مقایسه دو گروه مستقل (آموزش دیده و آموزش ندیده) بوده است. جامعه آماری پژوهش را مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان تشکیل داده­اند. تعداد نمونه 76 نفر بوده است که بصورت تصادفی 38 نفر آنها در گروه آموزش دیده و 38 نفر در گروه آموزش ندیده قرار گرفته­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل شش استاندارد اخلاق حرفه­ای (توانمندسازی دانش‌آموزان؛ تسلط به اصول علمی آموزش و تدریس؛ رعایت عدالت و مساوات؛ رازداری؛ احترام به همکاران، دانش­آموزان و مدرسه؛ ارزشیابی معتبر از دانش­آموزان) با ضریب آلفای 88/0 در مقیاس چهار درجه‌ای بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون t مستقل از طریق نرم­افزار آماریSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مربیان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر میزان پایبندی به کُدها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه این تفاوت در مربیان آموزش دیده بیشتر از مربیان آموزش ندیده بوده است.

 

کلید واژگان: آموزش، اخلاق، کُدهای اخلاقی، استانداردهای اخلاقی، اخلاق حرفه­‌ای.

منبع: مجموعه مقالات سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی مهارت­آموزی و اشتغال. ارديبهشت 93.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393ساعت 7:21 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه

فاطمه اسلامیه، لیلا رستمی، محمدعلی شریفی

 

هدف این مقاله تعیین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر گرمسار بوده است. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 97 نفر تعیین و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته‌پاسخ با ضریب پایایی 79/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های K-S و t تک‌نمونه‌ای و بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده که میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه را بالاتر از متوسط جامعه نشان داده است، حاوی پیشنهادهایی کاربردی برای دست‌اندکاران آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای بوده است.

کليد واژگان: آموزش، فنی و حرفه‌ای، تفکر خلاقانه.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393ساعت 7:13 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 2:24 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

سبک زندگی کاربران فضاهای مجازی

فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک زندگی کاربران فضاهای مجازی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) بوده است و جامعه آماری آن را 118 نفر از کاربران فضاهای مجازی که به شیوه نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته 23 سوالی با ضریب آلفای 78/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون خی­دو از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربران فضاهای مجازی، از نظر سبک زندگی در شرایط نامطلوبی قرار دارند. بطوریکه آنان، به دلیل استفاده بیش از حدشان از فضاهای مجازی و غرق شدن طولانی مدت در آنها، کنترلی بر عادات غذایی، فعالیت­های فیزیکی، خواب و استراحت، مصرف دخانیات و استرس در خود ندارند.

کلید واژه­‌ها: فضاهای مجازی؛ سبک زندگی؛ عادات غذایی؛ فعالیت فیزیکی؛ خواب و استراحت؛ مصرف دخانیات؛ کنترل استرس.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی فضاي مجازي و هويت. اسفند 92. تهران: سالن خانه انديشمندان علوم انساني.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 5:26 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی

(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 


پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به تعداد 8725 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول »گرجسی و مورگان» 368 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­‌ای محقق ساخته با عنایت به ابعاد حقوق شهروندی «مارشال» (1992) مشتمل بر 21 سوال در مقياس 5 درجه­ای بوده است. روایی پرسشنامه با اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب­نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 89/0 برآورد گردیده است. داده­‌های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی برای دو گروه مستقل و آزمون لون و از طریق نرم­‌افزار آماریSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه سمنان از حقوق شهروندی در سطح ضعیفی قرار دارد. در بررسی مقایسه­‌ای بین میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر از حقوق شهروندی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.


کلید واژه­‌ها: شهروند، حقوق، مدنی، اجتماعی، سیاسی.

منبع: دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي. سال 3. شماره 6. پاییز و زمستان 91. صص 124-109.


+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1392ساعت 11:41 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مهمترین رسانه پُر کننده اوقات فراغت در جوانان: تلویزیون یا اینترنت؟

 

فاطمه اسلامیه

 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهمترین رسانه پُر کننده اوقات فراغت در جوانان است. برای این منظور، دانشجویان دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند و فرم نظرخواهی تحقیق را پُر نموده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از فراوانی و درصد بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اینترنت، مهمترین رسانه پُر کننده اوقات فراغت در جوانان است. بطوریکه 60 درصد از آنان، اوقات فراغت خود را به واسطه اینترنت و 40 درصد به واسطه تلویزیون (26 درصد به واسطه ماهواره و 14 درصد به واسطه تلویزیون ملی) پُر می‌نمایند.

واژگان کلیدی: رسانه، تلویزیون ملی، ماهواره، اینترنت، جوانان، اوقات فراغت.

منبع: همایش جامعه و فضای مجازی. دانشگاه تهران. بهمن 92.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن 1392ساعت 12:36 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مولفه‌های مدارس توانمند از نگاه معلمان

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی مولفه‌های مدارس توانمند از نگاه معلمان انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) بوده است که با رویکرد کیفی-کمّی انجام شده است. در بخش کیفی از شیوه تحلیل گفتمان و کدگذاری محوری استفاده شده است. در بخش کمّی نیز، روش تحقیق پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع راهنمایی منطقه چهار شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 774 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 260 نفر تعیین شد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه­‌ای برحسب جنسیت برای انتخاب معلمان و از روش غیرتصادفی قضاوتی (هدفمند) برای انتخاب متخصصان استفاده شده است. برای گردآوری داده‌­ها از پرسشنامه با ضریب توافق 0/74 و مصاحبه استفاده شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات اکتشافی و مصاحبه هدفمند، مولفه‌های اولیه شناسایی و کدبندی شدند. سپس به کمک پرسشنامه، داده‌ها از گروه نمونه گردآوری و با استفاده از آزمون نسبت (توزیع دوجمله‌­ای) از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر معلمان، هشت ویژگی توجه به ابعاد وجودی و شخصیتی دانش‌آموز؛ خلاقیت محوری؛ تاکید بر یادگیری مادام‌العمر؛ قابلیت مدرسه در نوسازی و بروز رسانی خود؛ توجه به آموزش مهارت‌های زندگی و شهروندی به دانش‌آموز؛ مبارزه با عوامل بیزارکننده دانش‌آموز از مدرسه؛ تعامل سازنده با والدین دانش‌آموزان؛ بهره‌گیری از یادگیری ترکیبی در فرآیند یاددهی و یادگیری از مهمترین مولفه‌های مدارس توانمند هستند.


واژه‌های کلیدی: مدارس توانمند، آموزش و پرورش.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی مدرسه فردا. چالوس. آذر 92.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 5:24 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان

 

فاطمه اسلامیه 

 

در این تحقیق به بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته شده است. روش تحقیق علّی (مقایسه‌ای) بوده است. جامعه آماری آن را 22 نفر از دانش‌آموزان مدارس هوشمند و 22 نفر از دانش‌آموزان مدارس سنتی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران تشکیل داده‌اند. روش نمونه‌گيري تصادفي ساده بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی «شرز» با آلفای 82/0 و انگیزش تحصیلی «هارتر» با آلفای 85/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به واسطه آزمون یومانویتنی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در دانش­آموزانی که از یادگیری ترکیبی بهره برده‌اند، بیشتر از دانش‌آموزانی است که از روش یادگیری سنتی بهره برده‌اند.


واژگان کلیدی: یادگیری ترکیبی، یادگیری سنتی، خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی مدرسه فردا. چالوس. آذر 92.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 5:21 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

اولویت‌بندی مشوق‌های پیش برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور اولویت‌بندی مشوق‌های پیش‌برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای عوامل موثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی که توسط فریزن، 2006؛ خان، 2005؛ سلیم، 2005 و گاوینداسامی، 2002 ارائه شده است، در طیف پنج گزینه‌ای با ضریب آلفای 78/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون رتبه­ای فریدمن از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که اولویت‌بندی مشوق‌های پیش‌برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی به ترتیب برنامه فناوری با رتبه میانگین 21/4، عوامل آموزشی با رتبه میانگین 16/3، عوامل مربوط به طراحی آموزشی با رتبه میانگین 3، عوامل مربوط به آموزشگر با رتبه میانگین 49/2 و در نهایت، عوامل مربوط به دانشجویان با رتبه میانگین 11/2 می‌باشد.


واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی.

منبع: کنگره بین‌المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. شیراز: دانشکده علوم پزشکی شیراز. 3-1 آبان 92.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر 1392ساعت 9:18 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 


تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور تحلیل روابط بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه­ آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 560 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 226 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه فرهنگ سازمانی «دنیسون»، سکوت سازمانی «ونداین» و ویژگیهای شخصیتی «هلند» در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 73/0 و 77/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و ترسیم مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان و فرهنگ و سکوت سازمانی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد و مدل به دست آمده، توان تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق را دارد.


کلید واژه‌ها: ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگ سازمانی، سکوت سازمانی.

منبع: فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه گرمسار. سال 7. شماره 3. تابستان 92. صص 85-71.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان 1392ساعت 6:14 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان

 

فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان انجام شده است. روش تحقیق علّی-مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری آن را دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی منطقه 3 شهر تهران به تعداد 4084 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» برابر با 351 نفر و انتخاب آن به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد عزت نفس «کوپر اسمیت» (1967) با ضریب آلفای 85/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون t برای دو گروه مستقل از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین عزت نفس فرزندان مادر شاغل و مادر خانه‌دار، تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه عزت نفس فرزندان ماداران شاغل، بیشتر از عزت نفس فرزندان ماداران خانه‌دار می­باشد.

 

واژگان کلیدی: مادران شاغل، مادران خانه‌دار، عزت نفس.

منبع: ششمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. شهریور 92. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 10:4 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

عوامل موثر بر افزایش شادی و نشاط کودکان پیش دبستانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر افزایش شادی و نشاط کودکان پیش دبستانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری آن را كليه معلمان مقطع پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 1194 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول تعیین حجم «مورگان» 258 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه تحقیق، از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه­ای برحسب منطقه استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ در مقیاس سه درجه‌ای بوده است که روایی آن از طریق روایی محتوا و صوری و پایایی آن با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفا  برابر با 86/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و 2X از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که تعامل بين مربی و کودک، امكانات رفاهي مدرسه، استفاده از فعالیتهای فوق برنامه (تئاتر، خیمه شب بازی، کتابخوانی، موسیقی، ورزش) و مشارکت دادن کودک در فعالیت­های کلاسی از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش شادی و نشاط در کودکان پیش دبستانی می­گردند.

 

واژگان کلیدی: شادی، نشاط، کودکان پیش دبستانی. 

منبع: ششمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. شهریور 92. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 9:58 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رابطه ميزان استفاده از فن‌آوري­های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

 

دکتر اصغر شریفی، دکتر امیرحسین محمدداودی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بين ميزان استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به تعداد 12571 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 375 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با ضریب آلفای 79/0 و پرسش‌نامه عملکرد بر مبنای مدل هرسی و گلداسمیت با ضریب آلفای 81/0 در طیف پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بين ميزان استفاده دبیران از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و 6/60 درصد تغييرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب مؤلفه­های استفاده از نرم­افزارهای کاربردی، استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبيين مي­كنند. هم‌چنين، بین نظرات آزمودنی­ها به هر دو مؤلفه تحقیق (استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و عملکرد) از نظر سابقه تدریس، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 

واژگان كليدي: فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، عملکرد، یاددهی، یادگیری.

منبع: فصلنامه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي. سال 2. شماره 4. تابستان 91. صص 28-5.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392ساعت 11:23 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

Investigation the Role of Information & Communication Technologies on Student's Collaborative Learning

 

Dr.Asghar Sharifi, Dr.Mohammad Naghi Imani & Fatemeh Eslamieh

 

 

Recent study is due to investigation of ICT role on students’ collaborative learning. Research method is field study. Statistics population is all Tehran high school girl students who are estimated nearly 95789 persons. Sample is determined according to Morgan table, 384 persons and it was selected by multi-steps cluster and stratified random sampling methods. Data gathered through researcher made questionnaire included 4 questions based on 7 scales. Tools reliability has been investigated from the view of form, content and structure and its validity has been acquired by a test on 30 persons sample and calculating alpha coefficient (0/83) afterwards. Data gathered has been analyzed by descriptive and inferential statistics method like one-group t and Friedman tests through statistics soft ware SPSS. Results showed that applying ICT affects on students’ collaborative learning. Its most influence is on increasing competition and team rival and least influence on assimilative reading and writing.

Keywords: Information & Communication Technologies, Collaborative Learning.

Reference: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 83, 4 July 2013, Pages 932-936.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 10:58 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رسانه و احساس امنیت اجتماعی در خانواده‏های ایرانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رسانه در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علی (مقایسه­ای) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه والدین دانش­آموزان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران تشکیل می­دهند که تعداد آنها 13446 نفر گزارش شده است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 373 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ مشتمل بر 28 سوال در مقیاس سه درجه­ای با ضریب آلفای 84/0 استفاده شده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های کالموگروف اسمیرنف، X2 ، فریدمن و یومانویتنی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که رسانه­ها تا حد زیادی در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی تاثیر دارند. بطوریکه، تلویزیون ملی با میانگین 46/3 بیشترین تاثیر را در زمینه فوق داشته و بعد از آن به ترتیب رادیو با میانگین 11/3، ماهواره و اینترنت با میانگین 3 و مطبوعات با میانگین 39/2 قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از آزمون یومانویتنی نیز مشخص نموده است که بین نظرات جامعه آماری نسبت به تاثیر رسانه­ها در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی برحسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه­ها: رسانه، امنیت، خانواده.

منبع: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خانواده و امنیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. 10 و 11 اردیبهشت 92.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم تیر 1392ساعت 8:22 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان رشته علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل داده­اند که تعداد آنها 9335 نفر بوده است و حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 384 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش‌نامه­ محقق ساخته سواد اطلاعاتی در مقیاس هفت درجه­ای و یادگیری الکترونیکی در مقیاس پنج درجه­ای بوده است. روایی هر دو ابزار از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 80/0 و 73/0 به‌دست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون آزمون كالموگروف اسميرنف، tتک گروه، t مستقل، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان گرایش دانشجویان مورد مطالعه به یادگیری الکترونیکی بالاتر از متوسط جامعه می­باشد. سطح آگاهی دانشجویان از استانداردهای پنج‌گانه سواد اطلاعاتی نیز بالاتر از متوسط جامعه می­باشد. نتایج دیگر نیز حاکی از آن بود که بين سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان مورد مطالعه و گرایش آنها به یادگیری الکترونیکی رابطه معناداري وجود دارد.

 

واژگان كليدي: ICT، سواد اطلاعاتی، یادگیری الکترونیکی.

منبع: فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. دوره 2. شماره 2. زمستان 90. صص 53-35.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 11:31 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سبک­های رهبری تحولی و تبادلی

 

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، زهرا غلامحسین آجیلی 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سبک­های رهبری تحولی و تبادلی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه مدیران ارشد دانشگاه­های آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 315 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با جدول «کرجسی و مورگان» 169 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری خوشه­ای از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر مبنای مدل «گلد و همکاران» (2001) در چهار فرآیند خلق دانش، حفظ دانش، تبدیل دانش و بکارگیری دانش با ضریب آلفای 76/0 و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری چندعاملی «باس و اولیوا» (1997) معروف به MLQ که دارای سبک رهبری تحولی در پنج بعد رفتار کمالگرایانه، نفوذ کمالگرایانه، روحیه ایجاد انگیزش، ترغیب به تلاش فکری و توجه به تفاوت­های فردی و سبک رهبری تبادلی در چهار بعد مدیریت مبتنی بر پاداش­های اقتضایی، مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات، مدیریت منفعل مبتنی بر استثنائات و رهبری عدم مداخله با ضریب آلفای 83/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های tتک نمونه­ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از مدیریت دانش در بین مدیران ارشد دانشگاه­های آزاد اسلامی تهران بالاتر از حد متوسط جامعه بوده و بیشترین گرایش آنها به سبک رهبری تحولی می­باشد. همچنین، بين مدیریت دانش با سبک­های رهبری تحولی و تبادلی در بین جامعه مورد مطالعه، رابطه معناداري وجود دارد. بطوریکه، به ترتیب 83 و 81 درصد تغييرات سبک­های رهبری تحولی و تبادلی را می­توان از طریق مدیریت دانش تبیین نمود.

 

واژه­های کلیدی: مدیریت دانش، رهبری تحولی، رهبری تبادلی.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. اردیبهشت 92. خوانسار.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 11:24 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

موانع فراروی آموزش كارآفرينی

 

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، زهره تقی پور 

 

 

هدف پژوهش حاضر بررسي موانع فراروی آموزش كارآفريني در هنرستان­های فنی و حرفه­ای و كار و دانش بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن در هنرستانهای فنی و حرفه­ای و كار و دانش منطقه 6 شهر تهران به تعداد 149 نفر بوده است که از این تعداد، مطابق با جدول «مورگان» تعداد 103 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. برای گرداوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای 89/0 و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون­های تحلیل عاملی، تحلیل واریانس و توکی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل فردي و خانوادگی، روش آموزش و تدريس مربیان، محتواي کتب درسي و عوامل محیطی از جمله موانع فراروی آموزش كارآفريني در در هنرستان­های فنی و حرفه­ای و كار و دانش می­باشند. بین نظرات معلمان در شناسایی موانع فراروی آموزش كارآفريني در هنرستان­های فنی و حرفه­ای و كار و دانش از نظر سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده شد. بطوریکه این تفاوت در عوامل فردی و خانوادگی بین معلمان دارای سابقه تدریس 5-1 سال با 15-11 سال و بالعکس و در مولفه عوامل محیطی، بین معلمان دارای سابقه تدریس 5-1 سال با معلمان دارای 10-6 سال و بالعکس و در نهایت، بین معلمان دارای 10-6 سال سابقه تدریس با معلمانی که 15-11 سال سابقه تدریس داشتند و بالعکس در سطح معناداری 05/0 مشاهده شد. در ساير مقايسه­ها تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 

واژگان کلیدی: آموزش، كارآفريني، هنرستان، کار و دانش.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. اردیبهشت 92. خوانسار. 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 11:18 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان زنان

 

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، فاطمه محمدی 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان زنان انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علی-مقایسه­ای و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به تعداد 1500 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 306 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد 28 سوالی (GHQ) گلدبرگ و هیلر (1978) در ابعاد چهارگانه سلامت جسمانی، کارکرد اجتماعی، علائم اضطراب و علائم افسردگی با ضریب آلفای 81/0 در طیف چهار درجه­ای بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک نرم­افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون یومان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد زنانی که در کنار امور روزانه خود به فعالیت­های ورزشی نیز می‌پردازند، نسبت به زنانی که ورزش نمی­کنند، از سلامت روان بالاتری برخوردارند.

 

کلید واژه­ها: سلامت روان، ورزش، زنان.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت 92. 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 9:16 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی وضعیت پرخاشگری در ورزشکاران هاکی

 

صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت پرخاشگری در ورزشکاران هاکی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 80 نفر از ورزشکاران هاکی شهرستان مهدیشهر سمنان که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه پرخاشگری «آرنولد باس و مارک پری» (1992) که با 29 سوال، چهار جنبه از پرخاشگري (فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت) را مي‌سنجد، بوده است. ضریب آلفای بدست آمده برای پرسشنامه برابر با 85/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون­های tتک گروهی، لون و tمستقل از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت پرخاشگری در ورزشکاران هاکی بالاتر از متوسط جامعه می­باشد و بین میزان پرخاشگری در ورزشکاران هاکی روی چمن و سالن تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه­ها: پرخاشگری، ورزش، هاکی.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت 92. 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 9:12 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشي از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشي است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه اعضای هیات علمی و دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشي دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به تعداد 368 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 186 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته بر مبنای شش ملاک اهداف و محتوای برنامه درسی، فضا و امكانات كالبدي اجراي برنامه درسي، ويژگي­ها و توانمندی­های حرفه­اي اساتید، زمان در نظر گرفته شده براي اجراي برنامه درسي، فرایند ارزشیابی از آموخته­هاي دانشجويان، آزادي عمل دانشجويان در اجراي برنامه درسي با ضریب آلفای 79/0 در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های t تک گروهی و t دو گروهی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده وضعیت هر شش ملاك مورد ارزيابي را در حد متوسط نشان داده است. هیچ تفاوت معناداری نیز از نظر جنسیت، نسبت به وضعیت ملاکهای مورد بررسی، مشاهده نشده است.

 

کلید واژه­ها: ارزيابي، كيفيت، برنامه درسي، تحقیقات آموزشي.

منبع: همایش ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزشی کشور. اسفند 91. دانشگاه علامه طباطبایی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392ساعت 12:2 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

روند تحول در مفروضه­های فرهنگ فردی (از فرهنگ بومی تا فرهنگ جهانی)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه روند تحول در مفروضه­های فرهنگ فردی (از فرهنگ بومی تا فرهنگ جهانی) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کسبه شاغل در بازار بزرگ شهر تهران بوده­اند که بر اساس جدول مورگان و با توجه به نوع تحقیق، تعداد 384 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه فرهنگی «کلاکهان و استرادبک» در شش بعد رابطه انسان با طبیعت، توجه به زمان، رابطه افراد با یکدیگر، ماهیت فرد، ماهیت مکان و زمان و توجه به کار یا وقت­گذرانی در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 76/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و یومانویتنی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که هرچند مفروضه­های فرهنگ در طی زمان در برابر تغییر مقاومت می­کنند؛ ولی جلوه­های فرهنگی در طی زمان با تحولات گوناگونی همراه بوده است.

 

کلید واژه­ها: جهانی شدن، فرهنگ بومی، فرهنگ جهانی.

منبع: همایش ویژگیهای ملی 5گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران. اسفند 91. دانشگاه تهران.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392ساعت 11:57 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مهارت­های مورد نیاز زنان سرپرست خانوار روستایی برای خوداشتغالی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی مهارت­های مورد نیاز زنان سرپرست خانوار روستایی برای خوداشتغالی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 107 نفر از زنان سرپرست خانوار روستاهای اطراف شهریار که به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. برای جمع­آوری داده ها از مصاحبه­های اکتشافی و پرسشنامه محقق­ساخته در مقیاس سه درجه‌ای در پنج بعد دانش شغلی، مهارت­های کارآفرینی، نگرش به کار، مهارت­های اقتصادی و مهارت­های فنی استفاده شده است که روایی آن بلحاظ صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت؛ که این ضریب برای کل پرسشنامه 87/0 بوده است. داده های گردآوری شده به کمک آزمون­های ناپارامتریک خی­دو و رتبه‌ای فریدمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که هر پنج دسته از مهارت­ها برای خوداشتغالی لازم بوده ولی رتبه­بندی آن برحسب میزان تحصیلات زنان متفاوت است.

 

واژگان کلیدی: زنان، سرپرست خانواده، مهارت­آموزی، خوداشتغالی.

منبع: دومین همایش ملی مهارت آموزش و اشتغال در ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. اردیبهشت ۹۲.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 11:13 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

موانع و مشکلات فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی موانع و مشکلات فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان زن شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 726 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 251 نفر برآورد گردید و این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق­ساخته با ضریب آلفای 80/0 بوده است. داده های گردآوری شده به کمک آزمون­های کومو، بارتلت و تحلیل عاملی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که فرهنگ اقتدارگرا و مردسالارانه، نگاه جنسيتي و توجه نادرست به خصیصه های ذاتی زنان از جمله موانع و مشکلات فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی می­باشند.

 

کلید واژگان: زنان، فرهنگ، اشتغال.

منبع: دومین همایش ملی مهارت آموزش و اشتغال در ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. اردیبهشت ۹۲.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 11:7 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی با بهداشت روانی کارکنان بخش خدماتی (مورد مطالعه: تالارهای پذیرایی شرق تهران)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی با بهداشت روانی کارکنان بخش خدماتی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه کارکنان زن و مرد تالارهای پذیــرایی شرق تهران به تعداد 400 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 196 نفر برآورد گـــردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. جهت جمع­آوری داده­ها، از سه پـرسشنامه استاندارد هوش هیجانی «بار-آن» (1997) معروف به EQI در مقیاس پنج درجه­ای با ضریب آلفای 84/0، بهداشت روان «گلدبرگ و هیلر» (1978) معروف به GHQ در مقیاس چهار درجه­ای با ضریب آلفای 81/0 و آزمون شادکامی آکسفورد «آرگایل و همکاران» (1989) معروف به OHI در مقیاس چهار درجه­ای با ضریب آلفای 82/0 بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده به کمک آزمونهای ناپارامتریک K-S، خی­دو و اسپیرمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت هر سه متغیر در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط بوده و بین هوش هیجانی و شادکامی با بهداشت روانی کارکنان مذکور رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه­های کلیدی: هوش هیجانی، شادکامی، بهداشت روانی.

منبع: هشتمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار. اردیبهشت 92. ساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 9:55 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رسانه های دیجیتالی و هویت اسلامی-ایرانی (فرصتها و تهدیدها)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه­های دیجیتالی در هویت اسلامی-ایرانی و شناخت فرصت­ها و تهدیدهای آن انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان و دانش آموزان (دختر و پسر) دوره متوسطه منطقه 3 شهر تهران به تعداد 954 و 4767 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران برابر با 274 معلم و 355 دانش­آموز برآورد گردید و این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق­ساخته با ضریب آلفای 86/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون K-S، خی­دو و یومانویتنی) از طریق نرم­افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که گرایش به حفظ عناصر هویت اسلامی-ایرانی در بین جامعه آماری در حد متوسط می­باشد و استفاده از فناوری­های دیجیتالی می­تواند فرصتی در تحکیم آن محسوب شود. در عین حال اگر این رسانه­ها بدرستی استفاده نشوند، تهدیدی برای نهادینه شدن هویت در هر یک از ابعاد آن (ملی، دینی، قومی) خواهد بود. همچنین طبق نظرات نمونه ها می­توان با استفاده از رسانه­های دیجیتالی، تحکیم هویت اسلامی ایرانی را به عنوان بخشی از برنامه های رسمی تبلیغی - فرهنگی نهادینه کرد. 

 

کلید واژه ­ها: هویت، هویت­های مجازی، هویت اسلامی-ایرانی، رسانه­های دیجیتالی.

منبع: همایش ملی الگوی هویت اسلامی، ایرانی در افق چشم انداز 1415 ه.ش. دانشگاه تربیت مدرس. اردیبهشت 92.

+ نوشته شده در  جمعه ششم اردیبهشت 1392ساعت 2:22 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |