مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

موانع و مشکلات اجرای پژوهش در کارگزاران فکور نظام آموزش و پرورش

فاطمه اسلامیه

 

این تحقیق به منظور اولويت‌بندي موانع و مشکلات اجرای پژوهش در کارگزاران فکور نظام آموزش و پرورش انجام شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش اجرای آن توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل كليه معلمان مقطع متوسطه منطقه 10 شهر تهران به تعداد 859 نفر بوده است. حجم نمونه بر مبنای فرمول «کوکران» برابر با 265 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته با ضریب آلفای 78/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون رتبه‌ای فريدمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که موانع و مشکلات اجرای پژوهش در کارگزاران فکور نظام آموزش و پرورش به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- برگزاری دوره‌هاي آموزش پژوهشي. 2- تجهيزات منابع تحقيقاتي. 3- حمایت مالی از پژوهشگر با در نظر گرفتن بودجه تحقیقاتی مناسب. 4- برقراری امکانات لازم جهت شرکت در همایش‌های مطرح داخلی و خارجی. 5- توسعه کار تیمی بین پژوهشگران. 6- برقراري شبكه‌هاي اطلاع‌رساني. 7- استفاده از نتايج پژوهش در تصميم‌گيري‌ها. 8- مشخص نمودن ارزش، اهميت و جايگاه پژوهش و پژوهشگر در نظام ارزشي جامعه. 9- پيگيري و نظارت بر اجراي طرح‌هاي پژوهشي.10- برقراری امکان ارتباط با پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي برتر داخلی و خارجی. 11- کتابخانه غنی از منابع اطلاعاتی به صورت آنلاین. 12- کم نمودن مقررات دست‌وپاگير اداري. 13- ايجاد انگيزه در پژوهشگر.

کلمات کليدي: پژوهش، معلمان، آموزش و پرورش.

منبع: مجموعه مقالات همایش علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران. اسفند 93.

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت ۲۲:۳۲ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزیابی سطح رشد اخلاقی در نوجوانان

 دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی سطح رشد اخلاقی در نوجوانان انجام شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش اجرای آن توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری تحقیق را كليه دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني شهر تهران تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر مبنای فرمول «کوکران» برابر با 377 نفر برآورد گردید و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای برحسب منطقه جغرافیایی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه هنجاریابی شده سطوح رشد اخلاقی «لطف‌آبادی» که شش مقوله اخلاقی شامل اخلاق زیست‌محیطی، اخلاق مراقبت از خود یا اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق انسانی و اخلاق معنوی یا متعالی را در نوجوانان مورد سنجش قرار می‌دهد، بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون‌های K-S و tتک گروهی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح رشد اخلاقی نوجوانان مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط جامعه می‌باشد. بطوریکه بیشترین میانگین مربوط به اخلاق اجتماعی و کمترین میانگین مربوط به اخلاق خانوادگی می‌باشد.

کلمات کليدي:رشد اخلاقی، نوجوان.

منبع: مجموعه مقالات همایش علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران. اسفند 93.

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت ۲۲:۲۸ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

حاکمیت رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه و رابطه آن با تعهد و اعتماد سازماني

(مورد مطالعه: دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران)

فاطمه اسلاميه و مهشيد دارابيگي

 

این پژوهش به منظور بررسي رابطه بین رفتار شهروندي سازماني با تعهد و اعتماد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه کارکنان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر مبنای جدول «مورگان» 92 نفر تعیین و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی «نت‌میر» (1997) در چهار بُعد نوع‌دوستی، وجدان، جوانمردی و فضیلت مدنی با ضریب آلفای 84/0، پرسشنامه تعهد سازمانی «آلن و ماير» (1997) در سه بُعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با ضریب آلفای 85/0 و پرسشنامه اعتماد سازماني «الونن» (2008) در ابعاد سه‌گانه اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتماد نهانی با ضریب آلفای 82/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون‌های کولموگروف‌اسمیرنف، t مستقل و رگرسیون چندمتغيره از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که 1- بین میزان رعایت رفتار شهروندي سازماني در کارکنان زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی ایران تفاوت وجود دارد. بطوریکه این تفاوت، در مولفه‌های نوع‌دوستی، وجدان و فضیلت سازمانی به نفع زنان و در مولفه جوانمردی به نفع مردان قابل مشاهده است. 2- بين رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني و اعتماد سازمانی در کارکنان مورد مطالعه رابطه معناداري وجود دارد. بطوریکه 8/66 درصد تغييرات تعهد سازماني و 3/54 درصد تغييرات اعتماد سازماني از طریق مولفه‌های رفتار شهروندي سازماني قابل پیش‌بینی است.

کلید واژه‌ها: رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

منبع: مجموعه مقالات همايش ملي علوم مديريت نوين. گرگان. 1393.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت ۱۲:۲۶ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

تاثیر متغیرهای ساختاری (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

فاطمه اسلامیه

 

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای ساختاری بر کارآفرینی سازمانی بوده است. روش تحقیق علّی (مقایسه‌ای) بوده است و جامعه آماری آن را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، تشکیل داده‌اند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی «رابینز» (1987) در سه بُعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی استفاده شده است. هر دو پرسشنامه در مقیاس پنچ گزینه‌ای لیکرت با ضریب آلفای 83/0 و 79/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون t مستقل از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر ساختار سازمانی قرار دارد. بطوریکه، هر چه سازمان از لحاظ پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در درجه پایین‌تری قرار داشته باشد، میزان کارآفرینی سازمانی نیز افزایش پیدا می‌کند.

واژگان كليدي: ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان دانشگاه.

منبع: مجموعه مقالات همايش بين‌المللي مديريت. بوشهر. 1393.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۰:۱۳ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

تحليل روابط بين مديريت زمان با اثربخشي سازماني بر مبناي مدل «ليكين و پارسونز»

 دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

اين پژوهش به تحليل روابط بین مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی پرداخته است. روش تحقیق، توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري آن شامل كليه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به تعداد 950 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 275 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه مدیریت زمان و اثربخشی سازمانی بوده است كه بر مبناي مدل «آلن لیکین» (1994) و «تالگوت پارسونز» (1969) در مقياس پنج گزينه‌اي طراحي شده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه بررسی شده و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی یک گروه نمونه 30 نفری و محاسبه ضریب همسانی درونی (ضریب آلفا) به ترتيب برابر با 72/0 و 80/0 تعیین شده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون‌هاي K-S، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با بهره‌گيري از نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معناداري بین مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در جامعه تحت مطالعه وجود دارد. بطوریکه 6/43 درصد تغييرات اثربخشی سازمانی را می­توان از طریق مدیریت زمان تبیین نمود.

واژگان كليدي: مدیریت زمان، اثربخشی سازمانی.

منبع: مجموعه مقالات همايش بين‌المللي مديريت. بوشهر. 1393.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۰:۱۲ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

عوامل موثر در شکل‌گیری وفاداری مشتریان به خرید الکترونیکی

فاطمه اسلامیه و مریم شاه‌محمدی

 

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در شکل‌گیری وفاداری مشتریان به خرید الکترونیکی بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل 93 نفر از مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای شهروند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند، بوده است. جهت گردآوری داده‌ها، از چک لیست با ضریب توافق 59/0 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از طریق آزمون خی‌دو نشان داده است که 1- وجود وب‌سایت ساده و پاسخگو، 2- ارائه خدمات پس از فروش محصولات، 3- اعتماد، امنیت و حفظ حریم شخصی مشتری، 4- قابلیت پرداخت وجه از طریق تمام بانک‌ها از جمله عواملی هستند که منجر به شکل‌گیری وفاداری مشتریان به خرید الکترونیکی می‌گردند.

واژه‌های کلیدی: وفاداری مشتری، خرید الکترونیکی، تجارت الکترونیکی.

منبع: مجموعه مقالات همايش بين‌المللي مديريت. بوشهر. 1393.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت ۱۰:۱۱ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

تاثیر آموزش درس دفاع مقدس بر افزایش سطح آگاهی دانشجویان از ارزش‌های دفاع مقدس

دکتر امیرحسین محمدداودي و فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش درس دفاع مقدس بر افزایش سطح آگاهی دانشجویان از ارزش‌های دفاع مقدس در طول 8 سال انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علّی (مقایسه‌ای) بوده است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه که در دو گروه (دانشجویانی که درس دفاع مقدس را گذرانده‌اند و دانشجویانی که این درس را نگذرانده‌اند) جای گرفتند، تشکیل داده‌اند.  برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گيری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته 33 سوالی با ضریب آلفای 83/0 در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون یومانویتنی از طریق نرم‌افزار آماریSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو گروه مورد مطالعه، از نظر سطح آگاهی از ارزش‌های دفاع مقدس تفاوت وجود دارد. بطوریکه، سطح آگاهی از ارزش‌های دفاع مقدس در دانشجویانی که درس دفاع مقدس را گذرانده‌اند بیشتر از دانشجویانی است که این درس را نگذرانده‌اند.

کلید واژگان: آموزش، دانشگاه، دفاع مقدس، ارزش‌های دفاع مقدس.

منبع: دفاع ملي مقدس و دانشگاه. تهران. 1393

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر ۱۳۹۳ساعت ۱۱:۵۳ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

موانع پیش روی زنان خانه‌دار تحصیلکرده ایرانی در راستای راه‌اندازی و توسعه کسب وکارهای خانگی و ارائه سیاست‌های موثر جهت از بین بردن آنها

فاطمه اسلاميه و صديقه ملائيان

هدف این مقاله، شناسایی موانع پیش روی زنان خانه‌دار تحصیلکرده ایرانی در راستای راه‌اندازی و توسعه کسب وکارهای خانگی و ارائه سیاست‌های موثر جهت از بین بردن آنها بوده است. روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری آن را زنان دانشجو/خانه‌دار مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سمنان که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، تشکیل داده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته با ضریب آلفای 83/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که موانع فردی و شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی و دولتی از جمله موانع پیش روی زنان خانه‌دار تحصیلکرده در راستای راه‌اندازی و توسعه کسب وکارهای خانگی هستند که گرایش آنها را نسبت به این امر، کاهش می‌دهد.

کلید واژه‌­ها: زنان، کارآفرینی، کسب وکار، مشاغل خانگی.

منبع: مجموعه مقالات همايش ملي مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان. رامسر. 1392.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر ۱۳۹۳ساعت ۱۱:۳۵ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

توانمندسازی منابع انسانی
فاطمه اسلامیه و مهشید دارابیگی
با مقدمه: دکتر اصغر شریفی

تهران: آثار فکر

T.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ساعت ۲۲:۱۰ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ساعت ۲۲:۴ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

یادگیری سازمانی، تفکر نوین مدیران هزاره سوم
فاطمه اسلامیه و محمد حاج پیروزبخت
با مقدمه: دکتر اصغر شریفی

تهران: آثار فکر

Y.jpg

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ساعت ۲۱:۵۷ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، هوشنگ شريفي نمين

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 900 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 269 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه سبک­های تفکر «استرنبرگ» مشتمل بر 24 سوال در سه بعد اجرایی، قانونگذار و قضاوتگر در مقیاس هفت گزینه­ای، پرسشنامه سبک­های یادگیری «کلب» مشتمل بر 12 سوال در چهار بعد یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق‌یابنده در مقياس چهار گزينه­اي و پرسشنامه خلاقيت «عابدي» مشتمل بر 60 سوال در چهار بعد سيالي، ابتكار، انعطاف­پذيري و بسط در مقياس سه گزينه­اي بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه‌ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 81/0 و 83/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف، t تک گروه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان داد که سبک تفکر غالب بیشتر دانشجویان، تفکر قانونگذار و سبک یادگیری آنها، یادگیری واگرا است. همچنین دانشجویان مورد مطالعه، گرایش زیادی به بروز خلاقیت دارند و رابطه معناداري بين سبکهای تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها وجود دارد. در نهایت اینکه، به ترتیب مولفه­های سبک تفکر قضاوتی، سبک یادگیری همگرا، سبک تفکر قانونگذار، سبک تفکر اجرایی، سبک یادگیری واگرا و در نهایت سبک یادگیری انطباق یابنده پیش­بینی کننده­های مناسبی برای خلاقیت دانشجویان می­باشند.

کلید واژه‌ها: سبک­های تفکر، سبک‌های یادگیری، خلاقیت.

منبع: اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. خرداد 93. دانشگاه تهران.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد ۱۳۹۳ساعت ۱۹:۵۲ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب امتحان

فاطمه اسلامیه و لیلا رستمی

 

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین اهمالکاری تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مقطع کارشناسی ارشد که تعداد آنها 446 نفر بوده است، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر مبنای جدول «مورگان» 205 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی «سولومون و راث‌بلوم» (1984) دربرگیرنده سه بُعد اهمال‌کاری در آماده شدن برای امتحانات، اهمال‌کاری در آماده‌سازی تکالیف و اهمال‌کاری در آماده‌سازی مقاله‌های پایان ترم در مقیاس پنج درجه‌ای با ضریب پایایی 76/0 و آزمون اضطراب امتحان«اسپیلبرگر» (1980) معروف به TAI در مقیاس چهار درجه‌ای با ضریب پایایی 87/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف، t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون با بهره‌گیری از نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقایسه‌های صورت گرفته بین دو گروه، این میزان در دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن مشاهده شد. نتایج دیگر تحقیق نیز حاکی از وجود رابطه مثبت بین اهمالکاری تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان مورد مطالعه بود.

واژه‌­های کلیدی: اهمالکاری تحصیلی، اضطراب امتحان، دانشجویان.

منبع: مجموعه مقالات ششمين همايش ملي آموزش. 24-23 ارديبهشت 93. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت ۱۱:۵۸ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزیابی سطح سواد زیست محیطی دانش‌آموزان و شناسایی تاثیرگذارترین رسانه دیداری/شنیداری (رادیو، تلویزیون و اینترنت) در گسترش این نوع سواد در آنها

 

فاطمه اسلامیه و صدیقه ملائیان

 

هدف این مقاله، ارزیابی سطح سواد زیست محیطی دانش‌آموزان و شناسایی تاثیرگذارترین رسانه دیداری/شنیداری (رادیو، تلویزیون و اینترنت) در گسترش این نوع سواد در آنها بوده است. روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری آن را دانش‌آموزان سه مقطع متوسطه، فنی و حرفه‌ای و کاردانش منطقه 3 شهر تهران به تعداد 5472 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برابر با 357 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته 22 سوالی با ضریب آلفای 79/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون‌های X2 و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که سطح سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان مورد مطالعه در حد متوسط است و اینترنت با رتبه میانگین 15/2 سهم بیشتری از سایر رسانه‌ها در توسعه سواد زیست‌محیطی در آنها داشته است و بعد از آن به ترتیب رادیو با رتبه میانگین 2 و در نهایت، تلویزیون با رتبه میانگین 76/1 قرار گرفته‌اند.

واژه‌هاي كليدي: سواد زیست‌محیطی، رسانه.

منبع: مجموعه مقالات ششمين همايش ملي آموزش. 24-23 ارديبهشت 93. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت ۱۱:۵۷ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 


تاثیر آموزش بر میزان پایبندی به کُدها و استانداردهای اخلاق حرفه­‌ای

(مورد مطالعه: مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش بر میزان پایبندی به کُدها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علّی (مقایسه‌ای) با طرح مقایسه دو گروه مستقل (آموزش دیده و آموزش ندیده) بوده است. جامعه آماری پژوهش را مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان تشکیل داده­اند. تعداد نمونه 76 نفر بوده است که بصورت تصادفی 38 نفر آنها در گروه آموزش دیده و 38 نفر در گروه آموزش ندیده قرار گرفته­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل شش استاندارد اخلاق حرفه­ای (توانمندسازی دانش‌آموزان؛ تسلط به اصول علمی آموزش و تدریس؛ رعایت عدالت و مساوات؛ رازداری؛ احترام به همکاران، دانش­آموزان و مدرسه؛ ارزشیابی معتبر از دانش­آموزان) با ضریب آلفای 88/0 در مقیاس چهار درجه‌ای بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون t مستقل از طریق نرم­افزار آماریSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مربیان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر میزان پایبندی به کُدها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه این تفاوت در مربیان آموزش دیده بیشتر از مربیان آموزش ندیده بوده است.

 

کلید واژگان: آموزش، اخلاق، کُدهای اخلاقی، استانداردهای اخلاقی، اخلاق حرفه­‌ای.

منبع: مجموعه مقالات سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی مهارت­آموزی و اشتغال. ارديبهشت 93.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت ۱۹:۲۱ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه

فاطمه اسلامیه، لیلا رستمی، محمدعلی شریفی

 

هدف این مقاله تعیین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر گرمسار بوده است. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 97 نفر تعیین و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته‌پاسخ با ضریب پایایی 79/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های K-S و t تک‌نمونه‌ای و بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده که میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه را بالاتر از متوسط جامعه نشان داده است، حاوی پیشنهادهایی کاربردی برای دست‌اندکاران آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای بوده است.

کليد واژگان: آموزش، فنی و حرفه‌ای، تفکر خلاقانه.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت ۱۹:۱۳ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت ۱۴:۲۴ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

سبک زندگی کاربران فضاهای مجازی

فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک زندگی کاربران فضاهای مجازی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) بوده است و جامعه آماری آن را 118 نفر از کاربران فضاهای مجازی که به شیوه نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته 23 سوالی با ضریب آلفای 78/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون خی­دو از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربران فضاهای مجازی، از نظر سبک زندگی در شرایط نامطلوبی قرار دارند. بطوریکه آنان، به دلیل استفاده بیش از حدشان از فضاهای مجازی و غرق شدن طولانی مدت در آنها، کنترلی بر عادات غذایی، فعالیت­های فیزیکی، خواب و استراحت، مصرف دخانیات و استرس در خود ندارند.

کلید واژه­‌ها: فضاهای مجازی؛ سبک زندگی؛ عادات غذایی؛ فعالیت فیزیکی؛ خواب و استراحت؛ مصرف دخانیات؛ کنترل استرس.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی فضاي مجازي و هويت. اسفند 92. تهران: سالن خانه انديشمندان علوم انساني.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۲ساعت ۱۷:۲۶ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

سنجش میزان هوش و یادگیری سازمانی مدیران شرکت سایپا یدک

 

فاطمه اسلامیه و صدیقه ملائیان

 

هدف پژوهش حاضر سنجش میزان هوش و یادگیری سازمانی مدیران شرکت سایپا یدک بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت سایپا یدک به تعداد 104 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 82 نفر برآورد گردیده است که این تعداد به شیوه تصادفی طبقه­ای ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه هوش سازمانی «آلبرخت» و یادگیری سازمانی «سنگه» در طیف پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 94/0 و 92/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف و t تک گروهی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که میزان هوش و یادگیری سازمانی مدیران شرکت سایپا یدک بالاتر از متوسط جامعه بوده و در حد مطلوبی می­باشد.

واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، هوش سازمانی، سایپا یدک.

منبع: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری. اسفند 92. گرگان. انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند ۱۳۹۲ساعت ۱۹:۴۳ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی

(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 
پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به تعداد 8725 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول »گرجسی و مورگان» 368 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­‌ای محقق ساخته با عنایت به ابعاد حقوق شهروندی «مارشال» (1992) مشتمل بر 21 سوال در مقياس 5 درجه­ای بوده است. روایی پرسشنامه با اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب­نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 89/0 برآورد گردیده است. داده­‌های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی برای دو گروه مستقل و آزمون لون و از طریق نرم­‌افزار آماریSPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه سمنان از حقوق شهروندی در سطح ضعیفی قرار دارد. در بررسی مقایسه­‌ای بین میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر از حقوق شهروندی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
 
کلید واژه­‌ها: شهروند، حقوق، مدنی، اجتماعی، سیاسی.
منبع: دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي. سال 3. شماره 6. پاییز و زمستان 91. صص 124-109.
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۱:۴۱ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مهمترین رسانه پُر کننده اوقات فراغت در جوانان: تلویزیون یا اینترنت؟

 

فاطمه اسلامیه

 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهمترین رسانه پُر کننده اوقات فراغت در جوانان است. برای این منظور، دانشجویان دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند و فرم نظرخواهی تحقیق را پُر نموده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از فراوانی و درصد بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اینترنت، مهمترین رسانه پُر کننده اوقات فراغت در جوانان است. بطوریکه 60 درصد از آنان، اوقات فراغت خود را به واسطه اینترنت و 40 درصد به واسطه تلویزیون (26 درصد به واسطه ماهواره و 14 درصد به واسطه تلویزیون ملی) پُر می‌نمایند.

واژگان کلیدی: رسانه، تلویزیون ملی، ماهواره، اینترنت، جوانان، اوقات فراغت.

منبع: همایش جامعه و فضای مجازی. دانشگاه تهران. بهمن 92.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۲:۳۶ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مولفه‌های مدارس توانمند از نگاه معلمان

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی مولفه‌های مدارس توانمند از نگاه معلمان انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) بوده است که با رویکرد کیفی-کمّی انجام شده است. در بخش کیفی از شیوه تحلیل گفتمان و کدگذاری محوری استفاده شده است. در بخش کمّی نیز، روش تحقیق پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع راهنمایی منطقه چهار شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 774 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 260 نفر تعیین شد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه­‌ای برحسب جنسیت برای انتخاب معلمان و از روش غیرتصادفی قضاوتی (هدفمند) برای انتخاب متخصصان استفاده شده است. برای گردآوری داده‌­ها از پرسشنامه با ضریب توافق 0/74 و مصاحبه استفاده شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات اکتشافی و مصاحبه هدفمند، مولفه‌های اولیه شناسایی و کدبندی شدند. سپس به کمک پرسشنامه، داده‌ها از گروه نمونه گردآوری و با استفاده از آزمون نسبت (توزیع دوجمله‌­ای) از طریق نرم‌افزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر معلمان، هشت ویژگی توجه به ابعاد وجودی و شخصیتی دانش‌آموز؛ خلاقیت محوری؛ تاکید بر یادگیری مادام‌العمر؛ قابلیت مدرسه در نوسازی و بروز رسانی خود؛ توجه به آموزش مهارت‌های زندگی و شهروندی به دانش‌آموز؛ مبارزه با عوامل بیزارکننده دانش‌آموز از مدرسه؛ تعامل سازنده با والدین دانش‌آموزان؛ بهره‌گیری از یادگیری ترکیبی در فرآیند یاددهی و یادگیری از مهمترین مولفه‌های مدارس توانمند هستند.

 

واژه‌های کلیدی:مدارس توانمند، آموزش و پرورش.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی مدرسه فردا. چالوس. آذر 92.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت ۱۷:۲۴ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان

 

فاطمه اسلامیه 

 

در این تحقیق به بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته شده است. روش تحقیق علّی (مقایسه‌ای) بوده است. جامعه آماری آن را 22 نفر از دانش‌آموزان مدارس هوشمند و 22 نفر از دانش‌آموزان مدارس سنتی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران تشکیل داده‌اند. روش نمونه‌گيري تصادفي ساده بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی «شرز» با آلفای 82/0 و انگیزش تحصیلی «هارتر» با آلفای 85/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به واسطه آزمون یومانویتنی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در دانش­آموزانی که از یادگیری ترکیبی بهره برده‌اند، بیشتر از دانش‌آموزانی است که از روش یادگیری سنتی بهره برده‌اند.


واژگان کلیدی: یادگیری ترکیبی، یادگیری سنتی، خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی مدرسه فردا. چالوس. آذر 92.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت ۱۷:۲۱ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

اولویت‌بندی مشوق‌های پیش برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور اولویت‌بندی مشوق‌های پیش‌برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای عوامل موثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی که توسط فریزن، 2006؛ خان، 2005؛ سلیم، 2005 و گاوینداسامی، 2002 ارائه شده است، در طیف پنج گزینه‌ای با ضریب آلفای 78/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون رتبه­ای فریدمن از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که اولویت‌بندی مشوق‌های پیش‌برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی به ترتیب برنامه فناوری با رتبه میانگین 21/4، عوامل آموزشی با رتبه میانگین 16/3، عوامل مربوط به طراحی آموزشی با رتبه میانگین 3، عوامل مربوط به آموزشگر با رتبه میانگین 49/2 و در نهایت، عوامل مربوط به دانشجویان با رتبه میانگین 11/2 می‌باشد.


واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی.

منبع: کنگره بین‌المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. شیراز: دانشکده علوم پزشکی شیراز. 3-1 آبان 92.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت ۲۱:۱۸ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 


تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور تحلیل روابط بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه­ آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 560 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 226 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه فرهنگ سازمانی «دنیسون»، سکوت سازمانی «ونداین» و ویژگیهای شخصیتی «هلند» در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 73/0 و 77/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و ترسیم مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان و فرهنگ و سکوت سازمانی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد و مدل به دست آمده، توان تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق را دارد.


کلید واژه‌ها: ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگ سازمانی، سکوت سازمانی.

منبع: فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه گرمسار. سال 7. شماره 3. تابستان 92. صص 85-71.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت ۱۸:۱۴ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان

 

فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان انجام شده است. روش تحقیق علّی-مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری آن را دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی منطقه 3 شهر تهران به تعداد 4084 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» برابر با 351 نفر و انتخاب آن به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد عزت نفس «کوپر اسمیت» (1967) با ضریب آلفای 85/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون t برای دو گروه مستقل از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین عزت نفس فرزندان مادر شاغل و مادر خانه‌دار، تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه عزت نفس فرزندان ماداران شاغل، بیشتر از عزت نفس فرزندان ماداران خانه‌دار می­باشد.

 

واژگان کلیدی: مادران شاغل، مادران خانه‌دار، عزت نفس.

منبع: ششمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. شهریور 92. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ساعت ۲۲:۴ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

عوامل موثر بر افزایش شادی و نشاط کودکان پیش دبستانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر افزایش شادی و نشاط کودکان پیش دبستانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری آن را كليه معلمان مقطع پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 1194 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول تعیین حجم «مورگان» 258 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه تحقیق، از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه­ای برحسب منطقه استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ در مقیاس سه درجه‌ای بوده است که روایی آن از طریق روایی محتوا و صوری و پایایی آن با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفا  برابر با 86/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و 2X از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که تعامل بين مربی و کودک، امكانات رفاهي مدرسه، استفاده از فعالیتهای فوق برنامه (تئاتر، خیمه شب بازی، کتابخوانی، موسیقی، ورزش) و مشارکت دادن کودک در فعالیت­های کلاسی از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش شادی و نشاط در کودکان پیش دبستانی می­گردند.

 

واژگان کلیدی: شادی، نشاط، کودکان پیش دبستانی. 

منبع: ششمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. شهریور 92. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ساعت ۲۱:۵۸ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رابطه ميزان استفاده از فن‌آوري­های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

 

دکتر اصغر شریفی، دکتر امیرحسین محمدداودی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بين ميزان استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به تعداد 12571 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 375 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با ضریب آلفای 79/0 و پرسش‌نامه عملکرد بر مبنای مدل هرسی و گلداسمیت با ضریب آلفای 81/0 در طیف پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بين ميزان استفاده دبیران از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و 6/60 درصد تغييرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب مؤلفه­های استفاده از نرم­افزارهای کاربردی، استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبيين مي­كنند. هم‌چنين، بین نظرات آزمودنی­ها به هر دو مؤلفه تحقیق (استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و عملکرد) از نظر سابقه تدریس، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 

واژگان كليدي: فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، عملکرد، یاددهی، یادگیری.

منبع: فصلنامه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي. سال 2. شماره 4. تابستان 91. صص 28-5.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت ۲۳:۲۳ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

Investigation the Role of Information & Communication Technologies on Student's Collaborative Learning

 

Dr.Asghar Sharifi, Dr.Mohammad Naghi Imani & Fatemeh Eslamieh

 

 

Recent study is due to investigation of ICT role on students’ collaborative learning. Research method is field study. Statistics population is all Tehran high school girl students who are estimated nearly 95789 persons. Sample is determined according to Morgan table, 384 persons and it was selected by multi-steps cluster and stratified random sampling methods. Data gathered through researcher made questionnaire included 4 questions based on 7 scales. Tools reliability has been investigated from the view of form, content and structure and its validity has been acquired by a test on 30 persons sample and calculating alpha coefficient (0/83) afterwards. Data gathered has been analyzed by descriptive and inferential statistics method like one-group t and Friedman tests through statistics soft ware SPSS. Results showed that applying ICT affects on students’ collaborative learning. Its most influence is on increasing competition and team rival and least influence on assimilative reading and writing.

Keywords: Information & Communication Technologies, Collaborative Learning.

Reference: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 83, 4 July 2013, Pages 932-936.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ساعت ۲۲:۵۸ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رسانه و احساس امنیت اجتماعی در خانواده‏های ایرانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رسانه در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علی (مقایسه­ای) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه والدین دانش­آموزان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران تشکیل می­دهند که تعداد آنها 13446 نفر گزارش شده است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 373 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ مشتمل بر 28 سوال در مقیاس سه درجه­ای با ضریب آلفای 84/0 استفاده شده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های کالموگروف اسمیرنف، X2 ، فریدمن و یومانویتنی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که رسانه­ها تا حد زیادی در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی تاثیر دارند. بطوریکه، تلویزیون ملی با میانگین 46/3 بیشترین تاثیر را در زمینه فوق داشته و بعد از آن به ترتیب رادیو با میانگین 11/3، ماهواره و اینترنت با میانگین 3 و مطبوعات با میانگین 39/2 قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از آزمون یومانویتنی نیز مشخص نموده است که بین نظرات جامعه آماری نسبت به تاثیر رسانه­ها در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی برحسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه­ها: رسانه، امنیت، خانواده.

منبع: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خانواده و امنیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. 10 و 11 اردیبهشت 92.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۲ساعت ۲۰:۲۲ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |