X
تبلیغات
مديريت آموزشی
مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 2:24 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی

(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 


پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به تعداد 8725 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول »گرجسی و مورگان» 368 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­‌ای محقق ساخته با عنایت به ابعاد حقوق شهروندی «مارشال» (1992) مشتمل بر 21 سوال در مقياس 5 درجه­ای بوده است. روایی پرسشنامه با اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب­نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 89/0 برآورد گردیده است. داده­‌های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی برای دو گروه مستقل و آزمون لون و از طریق نرم­‌افزار آماریSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه سمنان از حقوق شهروندی در سطح ضعیفی قرار دارد. در بررسی مقایسه­‌ای بین میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر از حقوق شهروندی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.


کلید واژه­‌ها: شهروند، حقوق، مدنی، اجتماعی، سیاسی.

منبع: دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي. سال 3. شماره 6. پاییز و زمستان 91. صص 124-109.


+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1392ساعت 11:41 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مولفه‌های مدارس توانمند از نگاه معلمان

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی مولفه‌های مدارس توانمند از نگاه معلمان انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) بوده است که با رویکرد کیفی-کمّی انجام شده است. در بخش کیفی از شیوه تحلیل گفتمان و کدگذاری محوری استفاده شده است. در بخش کمّی نیز، روش تحقیق پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع راهنمایی منطقه چهار شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 774 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 260 نفر تعیین شد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه­‌ای برحسب جنسیت برای انتخاب معلمان و از روش غیرتصادفی قضاوتی (هدفمند) برای انتخاب متخصصان استفاده شده است. برای گردآوری داده‌­ها از پرسشنامه با ضریب توافق 0/74 و مصاحبه استفاده شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات اکتشافی و مصاحبه هدفمند، مولفه‌های اولیه شناسایی و کدبندی شدند. سپس به کمک پرسشنامه، داده‌ها از گروه نمونه گردآوری و با استفاده از آزمون نسبت (توزیع دوجمله‌­ای) از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر معلمان، هشت ویژگی توجه به ابعاد وجودی و شخصیتی دانش‌آموز؛ خلاقیت محوری؛ تاکید بر یادگیری مادام‌العمر؛ قابلیت مدرسه در نوسازی و بروز رسانی خود؛ توجه به آموزش مهارت‌های زندگی و شهروندی به دانش‌آموز؛ مبارزه با عوامل بیزارکننده دانش‌آموز از مدرسه؛ تعامل سازنده با والدین دانش‌آموزان؛ بهره‌گیری از یادگیری ترکیبی در فرآیند یاددهی و یادگیری از مهمترین مولفه‌های مدارس توانمند هستند.


واژه‌های کلیدی: مدارس توانمند، آموزش و پرورش.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی مدرسه فردا. چالوس. آذر 92.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 5:24 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان

 

فاطمه اسلامیه 

 

در این تحقیق به بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته شده است. روش تحقیق علّی (مقایسه‌ای) بوده است. جامعه آماری آن را 22 نفر از دانش‌آموزان مدارس هوشمند و 22 نفر از دانش‌آموزان مدارس سنتی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران تشکیل داده‌اند. روش نمونه‌گيري تصادفي ساده بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی «شرز» با آلفای 82/0 و انگیزش تحصیلی «هارتر» با آلفای 85/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به واسطه آزمون یومانویتنی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در دانش­آموزانی که از یادگیری ترکیبی بهره برده‌اند، بیشتر از دانش‌آموزانی است که از روش یادگیری سنتی بهره برده‌اند.


واژگان کلیدی: یادگیری ترکیبی، یادگیری سنتی، خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی مدرسه فردا. چالوس. آذر 92.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 5:21 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

اولویت‌بندی مشوق‌های پیش برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور اولویت‌بندی مشوق‌های پیش‌برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای عوامل موثر در موفقیت یادگیری الکترونیکی که توسط فریزن، 2006؛ خان، 2005؛ سلیم، 2005 و گاوینداسامی، 2002 ارائه شده است، در طیف پنج گزینه‌ای با ضریب آلفای 78/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون رتبه­ای فریدمن از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که اولویت‌بندی مشوق‌های پیش‌برنده در بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی به ترتیب برنامه فناوری با رتبه میانگین 21/4، عوامل آموزشی با رتبه میانگین 16/3، عوامل مربوط به طراحی آموزشی با رتبه میانگین 3، عوامل مربوط به آموزشگر با رتبه میانگین 49/2 و در نهایت، عوامل مربوط به دانشجویان با رتبه میانگین 11/2 می‌باشد.


واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی.

منبع: کنگره بین‌المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. شیراز: دانشکده علوم پزشکی شیراز. 3-1 آبان 92.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر 1392ساعت 9:18 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 


تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور تحلیل روابط بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه­ آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 560 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 226 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه فرهنگ سازمانی «دنیسون»، سکوت سازمانی «ونداین» و ویژگیهای شخصیتی «هلند» در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 73/0 و 77/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و ترسیم مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی کارکنان و فرهنگ و سکوت سازمانی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد و مدل به دست آمده، توان تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق را دارد.


کلید واژه‌ها: ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگ سازمانی، سکوت سازمانی.

منبع: فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه گرمسار. سال 7. شماره 3. تابستان 92. صص 85-71.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان 1392ساعت 6:14 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان

 

فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان انجام شده است. روش تحقیق علّی-مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری آن را دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی منطقه 3 شهر تهران به تعداد 4084 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» برابر با 351 نفر و انتخاب آن به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد عزت نفس «کوپر اسمیت» (1967) با ضریب آلفای 85/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون t برای دو گروه مستقل از طریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین عزت نفس فرزندان مادر شاغل و مادر خانه‌دار، تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه عزت نفس فرزندان ماداران شاغل، بیشتر از عزت نفس فرزندان ماداران خانه‌دار می­باشد.

 

واژگان کلیدی: مادران شاغل، مادران خانه‌دار، عزت نفس.

منبع: ششمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. شهریور 92. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 10:4 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

عوامل موثر بر افزایش شادی و نشاط کودکان پیش دبستانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر افزایش شادی و نشاط کودکان پیش دبستانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری آن را كليه معلمان مقطع پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 1194 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول تعیین حجم «مورگان» 258 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه تحقیق، از روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه­ای برحسب منطقه استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ در مقیاس سه درجه‌ای بوده است که روایی آن از طریق روایی محتوا و صوری و پایایی آن با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفا  برابر با 86/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و 2X از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که تعامل بين مربی و کودک، امكانات رفاهي مدرسه، استفاده از فعالیتهای فوق برنامه (تئاتر، خیمه شب بازی، کتابخوانی، موسیقی، ورزش) و مشارکت دادن کودک در فعالیت­های کلاسی از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش شادی و نشاط در کودکان پیش دبستانی می­گردند.

 

واژگان کلیدی: شادی، نشاط، کودکان پیش دبستانی. 

منبع: ششمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. شهریور 92. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 9:58 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رابطه ميزان استفاده از فن‌آوري­های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

 

دکتر اصغر شریفی، دکتر امیرحسین محمدداودی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بين ميزان استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به تعداد 12571 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 375 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با ضریب آلفای 79/0 و پرسش‌نامه عملکرد بر مبنای مدل هرسی و گلداسمیت با ضریب آلفای 81/0 در طیف پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون K-S، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بين ميزان استفاده دبیران از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و 6/60 درصد تغييرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب مؤلفه­های استفاده از نرم­افزارهای کاربردی، استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبيين مي­كنند. هم‌چنين، بین نظرات آزمودنی­ها به هر دو مؤلفه تحقیق (استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و عملکرد) از نظر سابقه تدریس، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 

واژگان كليدي: فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، عملکرد، یاددهی، یادگیری.

منبع: فصلنامه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي. سال 2. شماره 4. تابستان 91. صص 28-5.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392ساعت 11:23 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

Investigation the Role of Information & Communication Technologies on Student's Collaborative Learning

 

Dr.Asghar Sharifi, Dr.Mohammad Naghi Imani & Fatemeh Eslamieh

 

 

Recent study is due to investigation of ICT role on students’ collaborative learning. Research method is field study. Statistics population is all Tehran high school girl students who are estimated nearly 95789 persons. Sample is determined according to Morgan table, 384 persons and it was selected by multi-steps cluster and stratified random sampling methods. Data gathered through researcher made questionnaire included 4 questions based on 7 scales. Tools reliability has been investigated from the view of form, content and structure and its validity has been acquired by a test on 30 persons sample and calculating alpha coefficient (0/83) afterwards. Data gathered has been analyzed by descriptive and inferential statistics method like one-group t and Friedman tests through statistics soft ware SPSS. Results showed that applying ICT affects on students’ collaborative learning. Its most influence is on increasing competition and team rival and least influence on assimilative reading and writing.

Keywords: Information & Communication Technologies, Collaborative Learning.

Reference: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 83, 4 July 2013, Pages 932-936.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 10:58 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رسانه و احساس امنیت اجتماعی در خانواده‏های ایرانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رسانه در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علی (مقایسه­ای) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه والدین دانش­آموزان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران تشکیل می­دهند که تعداد آنها 13446 نفر گزارش شده است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 373 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ مشتمل بر 28 سوال در مقیاس سه درجه­ای با ضریب آلفای 84/0 استفاده شده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های کالموگروف اسمیرنف، X2 ، فریدمن و یومانویتنی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که رسانه­ها تا حد زیادی در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی تاثیر دارند. بطوریکه، تلویزیون ملی با میانگین 46/3 بیشترین تاثیر را در زمینه فوق داشته و بعد از آن به ترتیب رادیو با میانگین 11/3، ماهواره و اینترنت با میانگین 3 و مطبوعات با میانگین 39/2 قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از آزمون یومانویتنی نیز مشخص نموده است که بین نظرات جامعه آماری نسبت به تاثیر رسانه­ها در احساس امنیت اجتماعی خانواده‏های ایرانی برحسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه­ها: رسانه، امنیت، خانواده.

منبع: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خانواده و امنیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. 10 و 11 اردیبهشت 92.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم تیر 1392ساعت 8:22 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان رشته علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل داده­اند که تعداد آنها 9335 نفر بوده است و حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 384 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش‌نامه­ محقق ساخته سواد اطلاعاتی در مقیاس هفت درجه­ای و یادگیری الکترونیکی در مقیاس پنج درجه­ای بوده است. روایی هر دو ابزار از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 80/0 و 73/0 به‌دست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون آزمون كالموگروف اسميرنف، tتک گروه، t مستقل، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان گرایش دانشجویان مورد مطالعه به یادگیری الکترونیکی بالاتر از متوسط جامعه می­باشد. سطح آگاهی دانشجویان از استانداردهای پنج‌گانه سواد اطلاعاتی نیز بالاتر از متوسط جامعه می­باشد. نتایج دیگر نیز حاکی از آن بود که بين سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان مورد مطالعه و گرایش آنها به یادگیری الکترونیکی رابطه معناداري وجود دارد.

 

واژگان كليدي: ICT، سواد اطلاعاتی، یادگیری الکترونیکی.

منبع: فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. دوره 2. شماره 2. زمستان 90. صص 53-35.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 11:31 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سبک­های رهبری تحولی و تبادلی

 

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، زهرا غلامحسین آجیلی 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سبک­های رهبری تحولی و تبادلی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه مدیران ارشد دانشگاه­های آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 315 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با جدول «کرجسی و مورگان» 169 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری خوشه­ای از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر مبنای مدل «گلد و همکاران» (2001) در چهار فرآیند خلق دانش، حفظ دانش، تبدیل دانش و بکارگیری دانش با ضریب آلفای 76/0 و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری چندعاملی «باس و اولیوا» (1997) معروف به MLQ که دارای سبک رهبری تحولی در پنج بعد رفتار کمالگرایانه، نفوذ کمالگرایانه، روحیه ایجاد انگیزش، ترغیب به تلاش فکری و توجه به تفاوت­های فردی و سبک رهبری تبادلی در چهار بعد مدیریت مبتنی بر پاداش­های اقتضایی، مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات، مدیریت منفعل مبتنی بر استثنائات و رهبری عدم مداخله با ضریب آلفای 83/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های tتک نمونه­ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از مدیریت دانش در بین مدیران ارشد دانشگاه­های آزاد اسلامی تهران بالاتر از حد متوسط جامعه بوده و بیشترین گرایش آنها به سبک رهبری تحولی می­باشد. همچنین، بين مدیریت دانش با سبک­های رهبری تحولی و تبادلی در بین جامعه مورد مطالعه، رابطه معناداري وجود دارد. بطوریکه، به ترتیب 83 و 81 درصد تغييرات سبک­های رهبری تحولی و تبادلی را می­توان از طریق مدیریت دانش تبیین نمود.

 

واژه­های کلیدی: مدیریت دانش، رهبری تحولی، رهبری تبادلی.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. اردیبهشت 92. خوانسار.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 11:24 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

موانع فراروی آموزش كارآفرينی

 

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، زهره تقی پور 

 

 

هدف پژوهش حاضر بررسي موانع فراروی آموزش كارآفريني در هنرستان­های فنی و حرفه­ای و كار و دانش بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن در هنرستانهای فنی و حرفه­ای و كار و دانش منطقه 6 شهر تهران به تعداد 149 نفر بوده است که از این تعداد، مطابق با جدول «مورگان» تعداد 103 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. برای گرداوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای 89/0 و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون­های تحلیل عاملی، تحلیل واریانس و توکی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل فردي و خانوادگی، روش آموزش و تدريس مربیان، محتواي کتب درسي و عوامل محیطی از جمله موانع فراروی آموزش كارآفريني در در هنرستان­های فنی و حرفه­ای و كار و دانش می­باشند. بین نظرات معلمان در شناسایی موانع فراروی آموزش كارآفريني در هنرستان­های فنی و حرفه­ای و كار و دانش از نظر سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده شد. بطوریکه این تفاوت در عوامل فردی و خانوادگی بین معلمان دارای سابقه تدریس 5-1 سال با 15-11 سال و بالعکس و در مولفه عوامل محیطی، بین معلمان دارای سابقه تدریس 5-1 سال با معلمان دارای 10-6 سال و بالعکس و در نهایت، بین معلمان دارای 10-6 سال سابقه تدریس با معلمانی که 15-11 سال سابقه تدریس داشتند و بالعکس در سطح معناداری 05/0 مشاهده شد. در ساير مقايسه­ها تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

 

واژگان کلیدی: آموزش، كارآفريني، هنرستان، کار و دانش.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. اردیبهشت 92. خوانسار. 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت 11:18 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان زنان

 

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، فاطمه محمدی 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان زنان انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علی-مقایسه­ای و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به تعداد 1500 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 306 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد 28 سوالی (GHQ) گلدبرگ و هیلر (1978) در ابعاد چهارگانه سلامت جسمانی، کارکرد اجتماعی، علائم اضطراب و علائم افسردگی با ضریب آلفای 81/0 در طیف چهار درجه­ای بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک نرم­افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون یومان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد زنانی که در کنار امور روزانه خود به فعالیت­های ورزشی نیز می‌پردازند، نسبت به زنانی که ورزش نمی­کنند، از سلامت روان بالاتری برخوردارند.

 

کلید واژه­ها: سلامت روان، ورزش، زنان.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت 92. 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 9:16 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی وضعیت پرخاشگری در ورزشکاران هاکی

 

صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت پرخاشگری در ورزشکاران هاکی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 80 نفر از ورزشکاران هاکی شهرستان مهدیشهر سمنان که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه پرخاشگری «آرنولد باس و مارک پری» (1992) که با 29 سوال، چهار جنبه از پرخاشگري (فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت) را مي‌سنجد، بوده است. ضریب آلفای بدست آمده برای پرسشنامه برابر با 85/0 بوده است. داده‌های گردآوری شده به کمک آزمون­های tتک گروهی، لون و tمستقل از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت پرخاشگری در ورزشکاران هاکی بالاتر از متوسط جامعه می­باشد و بین میزان پرخاشگری در ورزشکاران هاکی روی چمن و سالن تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلید واژه­ها: پرخاشگری، ورزش، هاکی.

منبع: مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت 92. 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 9:12 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشي از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشي است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه اعضای هیات علمی و دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تحقیقات آموزشي دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به تعداد 368 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 186 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته بر مبنای شش ملاک اهداف و محتوای برنامه درسی، فضا و امكانات كالبدي اجراي برنامه درسي، ويژگي­ها و توانمندی­های حرفه­اي اساتید، زمان در نظر گرفته شده براي اجراي برنامه درسي، فرایند ارزشیابی از آموخته­هاي دانشجويان، آزادي عمل دانشجويان در اجراي برنامه درسي با ضریب آلفای 79/0 در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های t تک گروهی و t دو گروهی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده وضعیت هر شش ملاك مورد ارزيابي را در حد متوسط نشان داده است. هیچ تفاوت معناداری نیز از نظر جنسیت، نسبت به وضعیت ملاکهای مورد بررسی، مشاهده نشده است.

 

کلید واژه­ها: ارزيابي، كيفيت، برنامه درسي، تحقیقات آموزشي.

منبع: همایش ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزشی کشور. اسفند 91. دانشگاه علامه طباطبایی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392ساعت 12:2 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

روند تحول در مفروضه­های فرهنگ فردی (از فرهنگ بومی تا فرهنگ جهانی)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه روند تحول در مفروضه­های فرهنگ فردی (از فرهنگ بومی تا فرهنگ جهانی) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کسبه شاغل در بازار بزرگ شهر تهران بوده­اند که بر اساس جدول مورگان و با توجه به نوع تحقیق، تعداد 384 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه فرهنگی «کلاکهان و استرادبک» در شش بعد رابطه انسان با طبیعت، توجه به زمان، رابطه افراد با یکدیگر، ماهیت فرد، ماهیت مکان و زمان و توجه به کار یا وقت­گذرانی در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 76/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و یومانویتنی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که هرچند مفروضه­های فرهنگ در طی زمان در برابر تغییر مقاومت می­کنند؛ ولی جلوه­های فرهنگی در طی زمان با تحولات گوناگونی همراه بوده است.

 

کلید واژه­ها: جهانی شدن، فرهنگ بومی، فرهنگ جهانی.

منبع: همایش ویژگیهای ملی 5گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران. اسفند 91. دانشگاه تهران.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392ساعت 11:57 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

مهارت­های مورد نیاز زنان سرپرست خانوار روستایی برای خوداشتغالی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی مهارت­های مورد نیاز زنان سرپرست خانوار روستایی برای خوداشتغالی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 107 نفر از زنان سرپرست خانوار روستاهای اطراف شهریار که به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. برای جمع­آوری داده ها از مصاحبه­های اکتشافی و پرسشنامه محقق­ساخته در مقیاس سه درجه‌ای در پنج بعد دانش شغلی، مهارت­های کارآفرینی، نگرش به کار، مهارت­های اقتصادی و مهارت­های فنی استفاده شده است که روایی آن بلحاظ صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت؛ که این ضریب برای کل پرسشنامه 87/0 بوده است. داده های گردآوری شده به کمک آزمون­های ناپارامتریک خی­دو و رتبه‌ای فریدمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که هر پنج دسته از مهارت­ها برای خوداشتغالی لازم بوده ولی رتبه­بندی آن برحسب میزان تحصیلات زنان متفاوت است.

 

واژگان کلیدی: زنان، سرپرست خانواده، مهارت­آموزی، خوداشتغالی.

منبع: دومین همایش ملی مهارت آموزش و اشتغال در ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. اردیبهشت ۹۲.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 11:13 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

موانع و مشکلات فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی موانع و مشکلات فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان زن شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 726 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 251 نفر برآورد گردید و این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق­ساخته با ضریب آلفای 80/0 بوده است. داده های گردآوری شده به کمک آزمون­های کومو، بارتلت و تحلیل عاملی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که فرهنگ اقتدارگرا و مردسالارانه، نگاه جنسيتي و توجه نادرست به خصیصه های ذاتی زنان از جمله موانع و مشکلات فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان ایرانی می­باشند.

 

کلید واژگان: زنان، فرهنگ، اشتغال.

منبع: دومین همایش ملی مهارت آموزش و اشتغال در ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. اردیبهشت ۹۲.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 11:7 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی با بهداشت روانی کارکنان بخش خدماتی (مورد مطالعه: تالارهای پذیرایی شرق تهران)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی با بهداشت روانی کارکنان بخش خدماتی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه کارکنان زن و مرد تالارهای پذیــرایی شرق تهران به تعداد 400 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 196 نفر برآورد گـــردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. جهت جمع­آوری داده­ها، از سه پـرسشنامه استاندارد هوش هیجانی «بار-آن» (1997) معروف به EQI در مقیاس پنج درجه­ای با ضریب آلفای 84/0، بهداشت روان «گلدبرگ و هیلر» (1978) معروف به GHQ در مقیاس چهار درجه­ای با ضریب آلفای 81/0 و آزمون شادکامی آکسفورد «آرگایل و همکاران» (1989) معروف به OHI در مقیاس چهار درجه­ای با ضریب آلفای 82/0 بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده به کمک آزمونهای ناپارامتریک K-S، خی­دو و اسپیرمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت هر سه متغیر در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط بوده و بین هوش هیجانی و شادکامی با بهداشت روانی کارکنان مذکور رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه­های کلیدی: هوش هیجانی، شادکامی، بهداشت روانی.

منبع: هشتمین همایش سراسری ایمنی و بهداشت کار. اردیبهشت 92. ساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 9:55 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

رسانه های دیجیتالی و هویت اسلامی-ایرانی (فرصتها و تهدیدها)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه­های دیجیتالی در هویت اسلامی-ایرانی و شناخت فرصت­ها و تهدیدهای آن انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان و دانش آموزان (دختر و پسر) دوره متوسطه منطقه 3 شهر تهران به تعداد 954 و 4767 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران برابر با 274 معلم و 355 دانش­آموز برآورد گردید و این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق­ساخته با ضریب آلفای 86/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون K-S، خی­دو و یومانویتنی) از طریق نرم­افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که گرایش به حفظ عناصر هویت اسلامی-ایرانی در بین جامعه آماری در حد متوسط می­باشد و استفاده از فناوری­های دیجیتالی می­تواند فرصتی در تحکیم آن محسوب شود. در عین حال اگر این رسانه­ها بدرستی استفاده نشوند، تهدیدی برای نهادینه شدن هویت در هر یک از ابعاد آن (ملی، دینی، قومی) خواهد بود. همچنین طبق نظرات نمونه ها می­توان با استفاده از رسانه­های دیجیتالی، تحکیم هویت اسلامی ایرانی را به عنوان بخشی از برنامه های رسمی تبلیغی - فرهنگی نهادینه کرد. 

 

کلید واژه ­ها: هویت، هویت­های مجازی، هویت اسلامی-ایرانی، رسانه­های دیجیتالی.

منبع: همایش ملی الگوی هویت اسلامی، ایرانی در افق چشم انداز 1415 ه.ش. دانشگاه تربیت مدرس. اردیبهشت 92.

+ نوشته شده در  جمعه ششم اردیبهشت 1392ساعت 2:22 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت بخشی به آموزشهای دانشگاهی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر کیفیت بخشی به آموزش­های دانشگاهی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد 2960 نفر بوده­اند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته در طیف پنج گزینه­ای لیکرت با ضریب آلفای 73/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های کومو، بارتلت و تحلیل عاملی از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که پنج عامل روش تدریس اساتید (31 درصد)، انطباق اهداف و محتوای دروس با نیازهای بازار کار (28 درصد)، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (5/14 درصد)، مهیا بودن امکانات و تجهيزات آموزشي (14 درصد) و ارتباط مناسب استاد با دانشجو (5/12 درصد) بر کیفیت بخشی به آموزشهای دانشگاهی تاثیرگذار هستند.

 

کلید واژه­ها: کیفیت، آموزش، دانشگاه.

منبع: دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تاکید بر ویژگیهای استان فارس. لامِرد. اسفند 91.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند 1391ساعت 11:23 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران دانشگاهها 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه­ها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه ده کشور به تعداد 115 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 92 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض «رابینز» (1994) مشتمل بر 30 گویه در طیف هفت درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 90/0 و پرسشنامه هوش هیجانی «بارآن» (1997) مشتمل بر 25 گویه در طیف پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 91/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مولفه­های هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه ده کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بطوریکه 2/82 درصد تغييرات مدیریت تعارض را می­توان از طریق هوش هیجانی تبیین نمود.

 

واژگان کلیدی: مدیریت تعارض، هوش هیجانی، مدیران آموزش.

منبع: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. سال 6. شماره 3. صص 83-69.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند 1391ساعت 10:19 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و SMS با سرمایه اجتماعی 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و SMS با سرمایه اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به تعداد 9455 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کـــــــــوکران 369 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری داده­ها، آزمون 20 سوالی اعتیاد به اینترنت «كيمبرلي يانگ» (1998) با ضریب آلفای 80/0، آزمون 15 آیتمی اعتیاد به SMS «ایگاراشی» (2005) در سه بعد واکنش هیجانی، ادراک استفاده افراطی و حفظ روابط با ضریب آلفای 74/0 و پرسشنامه محقق ساخته 18 سوالی ســـرمایه اجتماعی با الهام از نظریات «کلمن، 1926؛ پانتام، 1941؛ فوکویاما، 1951 و بوردیو، 2002» در ابعاد اعتماد اجتماعي، روابط اجتماعی، انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي با ضریب آلفای 77/0 در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کالموگروف اسمیرنف، tتک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که دانشجویان مورد مطالعه تا حد زیادی به استفاده از اینترنت و SMS مبتلا هستند. وضعیت سرمایه اجتماعی در بین آنان بالاتر از حد متوسط جامعه است. همچنین، بین اعتیاد به اینترنت و SMS با سرمایه اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد. بطوریکه 63 درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را متغیرهای اعتیاد به اینترنت و SMS تبيين مي­كنند.

 

واژگان کلیدی: رسانه، اینترنت، SMS، سرمایه اجتماعی.

منبع: همایش ملی رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه اصفهان. اسفند 91.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 9:3 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

موانع موجود بر سر راه گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

 در بین شهروندان تهرانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع موجود بر سر راه گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین شهروندان تهرانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 413 نفر از شهروندان 40-20 ساله کلانشهر تهران که به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند، تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و چک لیست با ضریب توافق 56/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون خی­دو از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که وجود وسایل و امکانات مفرح (بازی­های رایانه­ای، ماهواره، اینترنت)، گران بودن رسانه­های نوشتاری (کتاب، مجله) و همچنین قوانین سخت عضویت در کتابخانه­ها از جمله موانع موجود بر سر راه گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین شهروندان تهرانی هستند.

 

کلید واژه­ها: فرهنگ، مطالعه، کتابخوانی.

منبع: دومین همایش فرهنگ و شهر. تهران. دی ماه 91.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 10:37 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

عوامل موثر بر بروز و گسترش پدیده کودکان خیابانی در کلانشهرها

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر بروز و گسترش پدیده کودکان خیابانی در کلانشهرها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 57 نفر از کودکان خیابانی که در سطح شهر تهران به کار در پشت ترافیک­ها مشغول هستند و به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده­اند و همچنین 28 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده­اند، تشکیل داده­اند. جهت گردآوری داده‌ها، از چک لیست با ضریب توافق 58/0 و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون توزیع دوجمله­ای از طریق نرم­افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی موجب بروز و گسترش پدیده کودکان خیابانی در کلانشهرها شده­اند. عوامل درونی شامل مشکلات و معلولیت­های ذهنی و جسمی فرد، نفرت فرد از والدین، ترک تحصیل به هر دلیل و اختلالات شخصیتی بودند. عوامل‌ بیرونی‌ نیز به دو گروه‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ تقسیم شدند. بطوریکه عوامل اجتماعی شامل فقر مالی و طبقاتی‌، عدم‌ سیاستگذاری‌ دولت‌ها در زمینه‌ کنترل‌ جمعیت‌، بی‌تفاوتی‌ شهروندان‌ نسبت‌ به‌ اشتغال‌ کودکان‌ در جامعه‌، بروز جنگ، بالابودن‌ هزینه‌های‌ تحصیلی و مهاجرتهای داخلی و خارجی و عوامل خانوادگی‌ شامل نداشتن سرپرست (بدلایلی چون اعتیاد، جدایی، دربند بودن والدین)، خانواده پرجمعیت، بی­سوادی والدین، کهولت‌، بیماری‌ یا معلولیت‌ والدین‌ بودند.

 

کلید واژه­ها: کودکان خیابانی، اجتماع، شهر، ایران.

منبع: همایش آسیبهای اجتماعی شهری. تهران. دی 91.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 3:56 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان شاغل در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد 5500 نفر تشکیل داده­اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 359 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد نظام ارزشهاي «آلپورت، ورنون و ليندزي» در شش محور ارزشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و علمی مشتمل بر 29 سوال و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار «گریگوری سی­پتی» با چهار مولفه علاقه به کار، جدیت در کار، روابط انسانی در کار و روحیه مشارکتی مشتمل بر 23 سوال در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 79/0 و 84/0 بدست آمده است. داده های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون K-S، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نظام ارزشی جوانان با میزان رعایت اخلاق کاری در آنان رابطه معناداري وجود دارد. بطوریکه 6/82 درصد تغييرات اخلاق کاری جوانان را متغير نظام ارزشی تبيين مي­كند.

 

کلید واژه­ها: نظام ارزشی، خلاق کاری، جوانان.

منبع: همایش اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت. مهر 91.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391ساعت 8:3 بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت آموزی

(آموزشهای فنی و حرفه ای)

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت آموزی (آموزش­های فنی و حرفه­ای) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان سال آخر دبیرستان­ها و هنرستانهای کار و دانش شهر گرمسار می‌باشد که تعداد آنها 908 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 270 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی بر مبنای ابعاد پنجگانه نیاز به توفیق، ریسک­پذیری، خلاقیت، کنترل درونی و نیاز به استقلال و پرسشنامه مهارت آموزی در ابعاد چهارگانه فنی، نگرشی، ارتباطی و شناختی در طیف پنج درجه­ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 84/0 و 80/0 بدست آمده است. داده‌های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تمایل به کارآفرینی و میزان گرایش به مهارت آموزی (آموزشهای فنی و حرفه­ای) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و این رابطه ناشی از شانس و یا تصادفی نیست.

 

واژگان کلیدی: کارآفرینی، مهارت آموزی، آموزش، فنی و حرفه­ای.

منبع: مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی. مهر 91.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مهر 1391ساعت 0:21 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی سطح آگاهی جوانان از مهارتهای زندگی و رابطه آن با عدم تمایل به رفتارهای پرخطر

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح آگاهی جوانان از مهارت­های زندگی و رابطه آن با عدم تمایل به رفتارهای پرخطر انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان پیش­دانشگاهی شهر تهران به تعداد 64196 نفر تشکیل داده­اند که بر اساس جدول «مورگان» 381 نفر از آنان به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و تصادفی ساده انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای زندگی مشتمل بر 42 سوال و پرسشنامه رفتارهای پرخطر مشتمل بر دوازده سوال در طیف چهار درجه­ای بوده است. روایی پرسشنامه­ها از نظر صوری، محتوایی و سازه توسط اساتید باتجربه و صاحب­نظر تایید گردیده و پایایی آنها نیز در یک مطالعه مقدماتی که بر روی 30 نفر انجام شده است از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 77/0 و 74/0 برآورد گردیده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف، t تک گروه، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی جوانان از مهارتهای زندگی در حد بالایی می­باشد. بطوریکه آنان، به میزان زیادی از مهارت­های روابط بین فردی و بعد از آن به ترتیب از مهارت­های تصمیمگیری و خودمدیریتی برخوردارند. همچنین بين سطح آگاهی جوانان از مهارت­های زندگی و عدم تمایل آنان به رفتارهای پرخطر رابطه معناداري وجود دارد و این ارتباط ناشی از شانس و یا تصادفی نیست. بطوریکه، مولفه­های مهارت­های زندگی پیش بینی کننده­های خوبی برای کنترل رفتارهای پرخطر در جوانان می­باشند.

 

واژه­های کلیدی: مهارت­های زندگی، رفتارهای پرخطر، جوانان، اعتیاد.

منبع: مجموعه مقالات کنگره ملی اعتیاد. ارومیه. مهر 91.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مهر 1391ساعت 0:12 قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |